Fizikai alapkutatások - összefoglalás

Sunday, February 12, 2017

Szerkezetváltozások nanotechnológiával és kutatási projektek

A homeopátiás extrém magas hígítások új, rájuk jellemző fizikokémiai tulajdonságokra tesznek szert a potenciálási folyamat eredményeként. Kép forrása: Pixabay

A fizikai alapkutatások átfogó megközelítéssel vizsgálják a homeopátiás nagyon magas hígítású szereket. Három fő irányban folynak kísérletek: a nanorészecskék kutatása, az oldószer (víz), valamint az elektronok viselkedése képezik a vizsgálatok tárgyát.

Laboratóriumi mérések, anyagtudományi analitikai vizsgálatok

2010-ben a homeopátiás kutatásokban áttörést hozott az a felfedezés, hogy a homeopátiás gyógyszerekben, oldatokban [1] a kiindulási anyag nanorészecskéit figyelték meg a legmodernebb vizsgálóeszközök (nanométeres tartományban pásztázó és transzmissziós elektromikroszkóp) segítségével. A világ több, egymástól független laboratóriumában kimutatták, hogy a nagyon magas (ún. ultramolekuláris) hígítású, homeopátiásan elkészített gyógyszerek rájuk jellemző és mérhető fiziko-kémiai tulajdonságokkal bírnak, melyek sem a placeboban, sem a kontroll (dinamizálatlan) oldatban nem figyelhetők meg. (Irodalomjegyzék a cikk végén)

Bővebben előfizetőink részére a Simile 2017/3. számában: Forradalmi fizikai alapkutatások.

 • Tömegspektroszkóppal és transzmissziós elektronmikroszkóppal (SP-ICP-MS/TEM) fémekből és növényekből készült, nagyon magas potenciájú homeopátiás oldatokban a kiindulási anyag nanorészecskéinek alacsony koncentrációját detektálták (Chikramane, Rayendran, Upadhyay). 
 • Pásztázó elektromikroszkóp és Rtg mikroanalízis (SEM/EDX) módszerével C30 és C200 potenciákban is detektálták a kiindulási anyag (réz) nanorészecskéit. Ezenkívül oxigén, szén, szilícium, nátrium és kálcium részecséket is detektáltak, melyek kétségkívül a készítmény előállítása során használt edényekből és a kezdeti triturációhoz használt tejcukorból származnak. 
 • Az NMR spektroszkópia kezdetben elsősorban az alacsonyabb potenciák vizsgálatánál szolgáltatott értékelhető eredményeket. Ma már a C30-as potenciákig végzett sorozatvizsgálatoknál is potenciára és kiindulási anyagra jellemző jelintenzitást mérnek, melyek tisztán megkülönböztethetők a kontrollok (potenciált víz, vagy dinamizálatlan elegy) jeleitől. Megállapítható tehát, hogy az elektromágneses jel a potenciálási folyamat eredménye (Demangeat). 
 • Elektrofoton analízissel (EPA) az elektronok viselkedését vizsgálják. Az egyes szerek, potenciák és dinamizációs módszerek specifikus jeleit mérik a fotonemisszió meghatározásával.  
 • UV-spektroszkópia útján is ígéretes eredményekhez jutottak a kutatók (Endler, Wolf).
 • Néhány, termolumineszcenciával végzett kísérlet kimutatta, hogy az oldott anyagok megváltoztatják a szerkezetjellemző jelintenzitást még az Avogadro-szám fölé hígított homeopátiás oldatokban is (Rey, van Wijk). 

2017 folyamán várhatók a legújabb publikációk Van Wassenhoven kutatócsoportjától a fenti vizsgálatokkal kapcsolatban, melynek tagjai európai egyetemek és kutatóintézetek professzorai és munkatársai. 

Arra az eredményre jutottak az egymástól függetlenül működő kutatócsoportok, hogy a homeopátiás extrém magas hígítások új, rájuk jellemző fizikokémiai tulajdonságokra tesznek szert a potenciálási folyamat eredményeként. 

További fizikai alapkutatási projektek

A nano- és kvantumstruktúrákról, a homeopátiás gyógyszerkészítésben rejlő innovatív fizikokémiai folyamatokról bővebben a Simile 2017/2. számában olvashatnak előfizetőink: Homeopátiás gyógyszer a nanotechnológia tükrében II/1.

A 2017/3. számban a szilícium szerepéről, epitaxiáról (3D-s információ átvitel), dinamikus hálózatos vízszerkezetről, elektromágneses és kvantum-elektrodinamikai jelenségekről olvashatnak: Homeopátiás gyógyszer a nanotechnológia tükrében II/2. 

A vízszerkezet és a víz egyedi tulajdonságainak egyik legjobb, legátfogóbb és legértékesebb áttekintése Martin Chaplin oldalán [2] található, aki a London’s Southbank University professzora. Kutatásai során azt találta, hogy hidrogénkötésekkel kapcsolódó vízmolekulák autokatalitikus úton stabil szerveződéseket, ún. klasztereket (fürtöket) alkotnak akár több száz vízmolekula összekapcsolódásával. A térbeli hálózatos szerkezet magyarázhatja a víz anomális tulajdonságait, vizsgálatukkal érthetők meg a kolloidkémai folyamatok is. A víz más anyagokkal, pl. alkohollal, egyszerű cukrokkal és szilíciummal is képez stabil klasztereket. A homeopátiás kolloidoldatban lejátszódó folyamatok egyéb tényezőket is feltételeznek, melyek a jelstabilitást segítik elő.

A strukturált vízfázisok kutatása közelebb visz a homeopátia megértéséhez és újabb terápiás lehetőségekhez. Kép: Pixabay

A brit Homeopátiás Kutatóintézet (HRI) kutatási projektet indított többek között a víz szerkezeti változásainak [3] tanulmányozására. Multidiszciplináris (több tudományterületet érintő) megközelítésük magában foglalja az elméleti fizika, a matematikai modellek és kísérleti kutatások alkalmazását. A kutatás vezetője, Dr. Alexander Tournier (London, Cambridge és Heidelberg egyetemei, biofizikai PhD) szerint 

„a strukturált vízfázis létezésének igazolása nem csak a homeopátiát érinti, de teljesen újszerű terápiás és diagnosztikai technikákhoz vezethet el.”  

Szintén a HRI-ben folyik az a kutatássorozat, melynek fő célja a homeopátiás hígítás során alkalmazott kinetikai energia hatásának, a nagyon magas potenciák fizikokémiai változásának [4] vizsgálata. Dr. Steven Cartwright (molekuláris biológia PhD) vezeti a projektet, aki Edinburgh, California és Oxford egyetemein végzett és kutatott, mielőtt a homeopátiát kezdte tanulmányozni. Munkájában az vezérli, 

„ha megértjük a homeopátiás gyógyszerek hatásmechanizmusát, az nemcsak forradalmasítja a homeopátia világban betöltött helyzetét, de sokkal eredményesebben tudjuk ezeket a szereket felírni, és így a betegségeket kezelni.”

Szerkezetváltozás 

A tiszta víz szerkezete és tulajdonságai változhatnak (megjegyzendő, hogy a homeopátiás hígításoknál az oldószer nem tiszta víz, hanem alkohol és egyéb elemek is kerülnek bele). A titok a homeopátiás összerázás folyamatában rejlik, mely három tényezőt emel be: nyomás, epitaxia* és nanobuborékok**. Ezek mindegyike a gyógyszerkészítmény lényegéhez tartoznak. Mindhárom képes megváltoztatni az oldat szerkezetét, s a szerkezet nagymértékben meghatározza a tulajdonságot is.   

*Epitaxia: szerkezeti információ átvitele egyik anyag (általában szilárd anyag) felületéről egy másikra (általában folyadék, de lehet szilárd is). Különböző ásványok kristályainak összenövése valósulhat így meg (klatrátképződés). A nanotechnológiában például kifejlesztették a molekulasugaras epitaxiát félvezetők előállításához. A félvezetőket, pl. a szilíciumot az információs technológiában (IT) alkalmazzzák. 

**Nanobuborékok: olyan 100-200 nanométer méretű zárványok, melyek O2, N2, CO2 gázokat és valószínűleg az aktív hatóanyag 20-100 nm-es részecskéit tartalmazza, s rendkívül hosszú ideig stabilak maradnak. (100 nanométer = 0,1 mikrométer = 10-7 m)

Hatásmechanizmus: nanomedicina és információs medicina hipotézise 

Az akadémikus orvoslásban alkalmazott kémiai gyógyszerek hatásmechanizmusa azon alapul, hogy a hatóanyag molekulái – átjutva a nyálkahártyákon és erek falán – ligandként kötődnek a célsejtek felületén lévő receptorokhoz, ami elindít egy biokémiai folyamatot. 

A homeopátiás gyógyszerek hatásmechanizmusa potenciától függően más és más. Intenzív kutatások folynak a pontos mechanizmusok tisztázására. Ahogy technikai eszközeink fejlődnek (lsd. feljebb, anyagtudományi, szerkezeti, kvantumfizikai vizsgálatok), úgy jutunk egyre közelebb ezen mechanizmusok megértéséhez is.

Ami idáig a legvalószínűbb: ahogy emelkedik egy szer potenciafoka, úgy tevődik át a hatásmechanizmus súlypontja a nagyobb struktúrákról a nanorészecskékre és oldószerre (így érvényesülhet a ligand-receptor kölcsönhatás is), majd azokról a megváltozott szerkezetű, információhordozó közegre/oldószerre (Bell). Az információ hordozását teszik lehetővé azok az oldatban megjelenő kémiai elemek is (pl. szilícium [5]), melyeket a SEM/EDX vizsgálat kimutatott. 

A homeopátiás gyógyszerkészítés során a kiindulási anyagok nanorészecskéit állítják elő.

Összefoglalás

A homeopátiás nagyon magas hígítású oldatok hatásmechanizmusának egy lehetséges magyarázata az információs medicina hipotézise, mely azt feltételezi, hogy a homeopátiás gyógyszer hatását inkább a benne fizikailag tárolt információ, semmint a kémiai tulajdonsága magyarázza. E feltételezés szerint a víz (és talán egyéb poláris oldószerek) bizonyos körülmények hatására képes olyan anyagok információját átvenni és tárolni, melyekkel megelőzően kapcsolatba került, s ezt az információt átvinni arra érzékenyített bioszisztémákra (Schulte, Roy, Rao). Amikor tehát „ultramolekuláris hígításokról” beszélünk, valójában arról van szó, hogy a kiindulási anyag molekuláit már nem feltétlenül találjuk meg az oldatban, de egyéb molekulákat (víz és egyes kémiai elemek) igen, melyek viszont szerkezetileg információ tárolására és átadására képesek.

Angol nyelvű szakirodalom

 • Bell IR, Lewis DA 2nd, Brooks AJ, Lewis SE, Schwartz GE. Gas discharge visualisation evaluation of ultramolecular doses of homeopathic medicines under blinded, controlled conditions. Journal of Alternative and Complementary Medicine 2003, 9:25–38 [PubMed]
 • Bell IR, Nancy N. Boyer Homeopathic Medications as Clinical Alternatives for Symptomatic Care of Acute Otitis Media and Upper Respiratory Infections in Children. Global Advances in Health and Medicine 2013; Volume 2, Number 1 www.gahmj.com  
 • Bell IR, Schwartz GE. Enhancement of adaptive biological effects by nanotechnology preparation methods in homeopathic medicines. Homeopathy 2015, 104: 123-38
 • Chikramane PS, Suresh AK, Bellare JR, Kane SG. Extreme homeopathic dilutions retain starting materials: A nanoparticulate perspective. Homeopathy 2010; 99(4):231-42.
 • Demangeat JL, Griesr P, Poitevin B, Droesbeke J, Zalnaf T, Matona F, Piérarta C, Mullera RN. Low-Field NMR 'Water Proton Longitudinal Relaxation in Ultrahighly Diluted Aqueous Solutions of Silica-Lactose Prepared in Glass Material for Pharmaceutical Use. Appl.Magn.Reson 2004; 26: 465-481 
 • Demangeat, JL. NMR relaxation evidence for solute-induced nanosized superstructures in ultramolecular aqueous dilutions of silica-lactose. J Mol Liq 2010;155:71-9.
 • Elia V, Niccoli M (1999). Thermodynamics of extremely diluted aqueous solutions. Annals of the New York Academy of Sciences1999, 879:241–248 [PubMed]
 • Elia V, Niccoli M. New physico-chemical properties of extremely diluted aqueous solutions. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 2004, 75: 815–836 [Abstract]
 • Elia V, Napoli E, Niccoli M, Nonatelli L, Ramaglia A, Ventimiglia E. New physico-chemical properties of extremely diluted aqueous solutions: A calorimetric and conductivity study at 25°C. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 2004, 78: 331–342 [Abstract]
 • Elia V, Marchese M, Montanino M, Napoli E, Niccoli M, Nonatelli L, Ramaglia A. Hydrohysteretic phenomena of “extremely diluted solutions” induced by mechanical treatments. A calorimetric and conductometric study at 25 °C. Journal of Solution Chemistry 2005, 34:947–960 [Abstract]
 • Elia V, Elia L, Cacace P, Napoli E, Niccoli M, Savarese F. Extremely diluted solutions as multi-variable systems. A study of calorimetric and conductometric behaviour as function of the parameter time. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 2006, 84:317–323 [Abstract]
 • Elia V, Napoli E, Niccoli M, Marchettini N, Tiezzi E. New Physico-Chemical Properties of Extremely Dilute Solutions. A Conductivity Study at 25 °C in Relation to Ageing. Journal of Solution Chemistry 2008, 37:85-96 [Abstract]
 • Elia V, Napoli E, Niccoli M. On the stability of extremely diluted aqueous solutions at high ionic strength – A calorimetric study at 298 K.Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 2008, 92:643-648 [Abstract]
 • Belon P, Elia V, Elia L, Montanino M, Napoli E. Conductometric and calorimetric studies of the serially diluted and agitated solutions. On the combined anomalous effect of time and volume parameters. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 2008, 93, 459-469 [Abstract]
 • Elia V, Elia L, Marchettini N, Napoli E, Niccoli M. Physico-chemical properties of aqueous extremely diluted solutions in relation to ageing. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 2008, 93:1003-1011 [Abstract]
 • Elia V, Napoli E, Niccoli M. Thermodynamic parameters for the binding process of the OH− ion with the dissipative structures. Calorimetric and conductometric titrations. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, Online First™, 11 April 2010 [Abstract]
 • Endler PC, Schulte J. Ultra High Dilution Physiology and Physics Springer Science+Businenn Media, B.V. 1994  
 • Rao ML, Roy R, Bell IR, Hoover R.The defining role of structure (including epitaxy) in the plausibility of homeopathy. Homeopathy 2007, 96:175-182 [PubMed]
 • Rao ML, Roy R, Bell I. Characterization of the structure of ultra dilute sols with remarkable biological properties. Materials Letters 2008, 62: 1487–1490 [PubMed]
 • Rayendran ES. An evaluation of Avogadro’s number in the light of HRTEM and EDS studies of high dilutions of Ferrum metallicum 6, 30, 200, 1M, 10M and 50Mc. International Journal of High Dilution Research 2015; 14(3):3-9
 • Rey L. Thermoluminescence of ultra-high dilutions of lithium chloride and sodium chloride. Physica (A) 2003, 323:67–74 [Abstract]
 • Temgire MK, Suresh AK, Kane SG, Bellare JR. Establishing the interfacial nano-structure and elemental composition of homeopathic medicines based on inorganic salts: a scientific approach. Homeopathy 2016, Vol. 105/2.
 • Upadhyay RP, Nayak C. Homeopathy emerging as nanomedicine. Int J High Dilution Res 2011;10(37):299-310.
 • Roy R, Tiller WA, Bell IR, Hoover MR. The structure of liquid water; novel insights from materials research; potential relevance to homeopathy. Materials Research Innovations 2005, 9-4:577–608 [Abstract]
 • Schulte J. Effects of potentization in aqueous solutions. British Homeopathic Journal 1999, 88:155–160 [PubMed]
 • Van Wijk R, Bosman S, van Wijk PA. Thermoluminescence in ultra-high dilution research. Journal of Alternative and Complementary Medicine 2006,12:437–443 [PubMed]
 • Wassenhoven, M: Detailed analyze of the homeopathic dynamization process. ECH Congress 2016
 • Wolf U, Wolf M, Heusser P, Thurneysen A, Baumgartner S: Homeopathic preparations of quartz. sulfur and copper sulfate assessed by uvspectroscopy. Evid Based Complement Alternat Med 2011:692798.

További részletek: European Committee for Homeopathy (ECH) weboldala [6]

Forrás

Kapcsolódó oldalak

Homeopátia, nanotechnológia, nanomedicina

A homeopátiás oldatok nanorészecskéket tartalmaznak. A nanométer a méter egymilliárdod részének felel meg.

Valójában mi is a nanotechnológia, amit már az ókorban is ismertek és alkalmaztak? Hogyan magyarázható a homeopátiás szerek működése a nanotechnológiai kutatások és ismeretek ​alapján? Az összefoglaló cikkben (pdf-ben letölthető) választ ​kap ezekre az izgalmas kérdésekre.

A szilícium szerepe a homeopátiás nanotechnológiában

A potenciálási folyamattal információ tárolására képes szilícium nanorészecskék kerülnek a homeopátiás oldatba.
Katona Edit, dr.

A homeopátiás gyógyszer előállítása során nanorészecskék keletkeznek a potenciált oldatban. Az alkalmazott gyógyszertechnológiával nanoméretű szilíciumrészecskék is kerülnek a készítményekbe. A szilícium hozzájárul az informatív jel stabilitásához és erősítéséhez, stabil önszerveződő nanostruktúrák létrejöttéhez.

Amit a „hígításokról” tudni érdemes

A homeopátiás potenciált gyógyszeroldat új fizikokémiai tulajdonságokat mutató kolloid.
Katona Edit, dr.

Alapvető különbség a szokványos és a homeopátiás hígítások között, hogy a homeopátiás hígítások szakaszosan és a hígítási lépések közti dinamizálással készülnek, ami együttesen a potenciálásnak nevezett, egyedülálló gyógyszerkészítési eljárás. Ennek eredményeként a gyógyszer hatása is más, mint a dinamizálatlan hígításoké.

Értékeld a cikket: 
Your rating: None Average: 4 (1 vote)

Küldj egy cikket

Olvastál még hasznos cikket a témában? Küldd el nekünk a cikk linkjét!

A homeopata.hu oldalain található információk, szolgáltatások nem helyettesíthetik szakember véleményét, ezért kérjük, minden esetben forduljon homeopátiás képzettséggel rendelkező orvoshoz, gyógyszerészhez!

A homeopátiás készítmények hatásossága a hagyományos (allopátiás) gyógyszerekéhez hasonló klinikai vizsgálatokkal általánosan nem igazolt.

A homeopátiás gyógyszer szedése nem helyettesíti az orvossal történő konzultációt, a diagnózis megállapítását és a javasolt egészséges életmódot. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét! Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét, ha a tünetei az Ön kezelőorvosa vagy gyógyszerésze által megadott időn belül nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.