Homeopátiás Etikai Irányelvek

Saturday, May 26, 2018

Átdolgozta: dr. Cs. Szabó Zsuzsanna, dr. Radnai Andrea

Bevezetés és alkalmazhatóság

A homeopátia a 11/1997. (V.28.) NM rendelet 1. számú melléklete szerint Magyarországon csak orvos által végezhető természetgyógyászati tevékenység. Az orvosi tevékenységet szabályozó Egészségügyi Törvény és más vonatkozó egészségügyi jogszabályok, valamint az orvosi tevékenységre vonatkozó etikai szabályok minden tekintetben érvényesek a homeopátiás orvosi gyakorlatra is.

A homeopátiás orvoslás specifikumai miatt a Magyar Homeopata Orvosi Egyesület (MHOE) szükségesnek tartja etikai irányelvek rögzítését, amelyeknek összhangban kell lenniük a magyar egészségügyi jogszabályokkal. Amennyiben a módosuló jogszabályok miatt a jelen etikai irányelv adott rendelkezése ellentétessé válik a mindenkor hatályos jogszabállyal, abban az esetben az adott rendelkezés vonatkozásában a hatályos jogszabály az irányadó azzal, hogy az Etikai Irányelv egyéb rendelkezései nem változnak. Az egyesület fenntartja a jogot arra, hogy adott kérdésben szigorúbb előírást vezet be, mint a jogszabályban előírt, azonban ez a szigorúbb szabályozás sem lehet ellentétes a jogszabállyal. Az etikai irányelv, semmilyen körülmény között nem lehet megengedőbb a hatályos jogszabályoknál.

A "Homeopátiás Etikai Irányelvek" alapot kíván nyújtani a homeopata orvosnak, hogy hivatása gyakorlása közben hogyan javasolt és célszerű eljárnia bizonyos helyzetekben. Elsőrendű célja az orvosi felelősség, a magas szintű kompetenciára törekvés és a kompetenciahatárok hangsúlyozása. Feladata a homeopátiás orvoslás megbecsültségének megerősítése, biztosítékul szolgál a homeopata orvosnak a munkája megfelelő végzéséhez, egyben a homeopata orvoshoz forduló betegek védelmét is szolgálja. A "Homeopátiás Etikai Irányelvek" a Magyar Homeopata Orvosi Egyesület tagjai számára átfogó, iránymutató és szemléletformáló jellegű irányelvgyűjtemény, nem tekinthető szankcionálási alapnak.

 

Általános alapelvek

 • Az emberi méltóság tisztelete

A homeopata orvos minden tevékenységében tiszteletben tartja a páciensek Alkotmányban, illetve különböző jogszabályokban biztosított jogait.

 • Elkötelezettség és felelősség

A homeopata orvos szakmai kompetenciájának keretein belül felelősséget vállal döntéseiért, együttműködést kezdeményez más kollégákkal, illetve intézményekkel olyan esetekben, amelyekben saját tudományos vagy szakmai ismeretének, tapasztalatának, képzettségének, jogosultságának a korlátozottságát felismeri. Alapelve a konvencionális orvoslás és a homeopátia integrálásának erősítése.

 • Szakszerűség

A homeopata orvos ismeri a homeopátiás orvoslás alapjait, saját tudásának és képességének határait és a kezelés lehetséges következményeit. Döntései szakmailag megalapozottak és minden személyes, anyagi, szociális, szervezeti vagy politikai befolyástól mentesek.

 • Segíteni akarás és prevenciós szemlélet

A homeopata orvos munkájában mindenkor szem előtt tartja a "primum nil nocere" (első helyen - ne árts) elvet. Legfőbb törekvése a másokon segíteni akarás és az ártalmak elkerülése. Munkája az egészségtudatosságra épül a megelőzés minden szintjén (primer, szekunder, tercier prevenció), következetesen küzd az ismeretek hiánya, a tudatlan hiedelmek és a tudatos félrevezetések ellen.

 • Erkölcsi tartás és szakmai etikusság

A homeopata orvos nézeteit lakosság, az érdeklődők felé és szakmai körökben is képviseli. Tevékenységét a pontosság, becsületesség, őszinteség jellemzi a gyakorlati orvosi munka során, csakúgy mint a tudományos kutatásban és az oktatásban. A tényeket, eredményeket nem hamisítja meg, nem tulajdonítja el, nem manipulálja, és szándékosan nem értelmezi félre. Az orvostársadalom és a lakosság kérdéseire tárgyilagosan köteles tájékoztatást adni, adott esetben állításait szakirodalommal alátámasztani.

 

Általános irányelvek

 • A betegnek joga van homeopátiás kezelés igénybevételére

A 11/1997. (V.28.) a természetgyógyászat gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló NM rendelet 2. §. 1. pontja szerint "Ha a beteg saját gyógykezelésébe természetgyógyászt kíván bevonni, azt a kezelőorvos nem akadályozhatja meg." A Magyar Orvosi Kamara Etikai Kódexének II.22. (6) pontja szerint "a konvencionális gyógyítási módszereket alkalmazó orvos köteles a hozzá forduló, nem-konvencionális gyógyító eljárásokkal, vagy azokkal is kezelt beteget is mindennemű megkülönböztetés nélkül kezelni."

 • A homeopátia gyakorlásának feltételeiről

A homeopátia gyakorlása Magyarországon orvosi diplomához kötött. A 11/1997. (V. 28.) a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló NM rendelet szerint önálló homeopátiás orvosi tevékenység végzése annak a szakorvosnak engedélyezhető, aki az előírt képzést elvégezte, és eredményes orvostudományi egyetem által szervezett vizsgát tett. (1. számú melléklet 1. pontja szerint „Csak orvos által végezhető tevékenységek:” „Minden egyéb olyan nem-konvencionális eljárás vagy módszer - a 3. pontban felsoroltak kivételével -, amelyek képzésére orvostudományi egyetem tanfolyamot és vizsgát szervez, vagy ilyen tanfolyamot és vizsgát akkreditál”)

„A szakorvos – gyógyítói szabadságával élve – saját szakterületén belül megválaszthatja, hogy azon nem-konvencionális tevékenységek közül, amelyek elvégzésére jogosult, melyiket alkalmazza kiegészítő, és melyiket helyettesítő gyógymódként.”

A homeopátiás egyetemi vizsgát tenni kívánó orvosnak a képesítés megszerzéséig az Európai Homeopátiás Bizottság (ECH) által akkreditált tanfolyamon kell részt vennie, valamint homeopátiás képesítéssel és tapasztalattal rendelkező kolléga segítségét szükséges igénybe vennie, melyet a Magyar Homeopata Orvosi Egyesület (MHOE) keretein belül a mentori rendszer biztosít.

A homeopátiás képzési és vizsgakövetelményeket az MHOE keretein belül a Vezetőség és az egyesületi Bizottságok határozzák meg az European Committee for Homeopathy (ECH) által lefektetett európai homeopátiás gyakorlatnak és feltételeknek megfelelően. Az MHOE által kiadott oklevél igazolja az eredményes homeopátiás vizsga megtörténtét. Az MHOE tevékenységével biztosítja a vizsgázott orvosok továbbképzési lehetőségét. A rendszeres továbbképzést teljesítő homeopata orvosok listáját és szakmai-etikai irányelveit internetes honlapján teszi közzé (Orvoslista).

 

A 60/2003. (X. 20.) az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló ESzCsM rendelet a homeopátiás orvosi szaktevékenységet és kezelési módszereket az alábbiak szerint határozza meg (Szakmakód: 8011 Homeopátia):

Szaktevékenység

Olyan egészségügyi ellátási forma, amely gyógyító, betegségmegelőző és egészségnevelő tevékenységét egy speciális anamnézis, állapotfelmérés és egyénre szabott kezelési terv alapján végzi.

Kezelési módszerei

A kiválasztott gyógyszer a páciens szervezetének saját öngyógyító rendszerét aktiválja.
A homeopátiás gyógymód három alap-princípiumra épül:

 • hasonlósági szabály,
 • gyógyszervizsgálat egészséges emberen,
 • potenciálás (a gyógyszerek speciális elkészítési módja).

A hasonlóság szabálya megköveteli a páciens individuális gyógyszervizsgálat jellegzetes tüneteinek az összehasonlítását. A két tünetsor összevetése a hasonló gyógyszer (simile) kiválasztását teszi lehetővé.

A homeopata orvos részletes homeopátiás anamnézist vesz fel - figyelembe véve a páciens által hozott leleteket, diagnózist és zárójelentést is, a pácienst megvizsgálja, és kikérdezi, majd a testi és a mentális-emocionális tünetek alapján megkeresi a számára legmegfelelőbb homeopátiás gyógyszert.

A homeopata orvos a beteg állapotváltozását annak visszajelzései, valamint a rendszeres orvosi konzultáció alapján észleli, és a kezelési tervet szükségszerűen módosítja. A homeopata orvos a gyógyító tevékenység mellett betegségmegelőző, életmód-tanácsadó tevékenységet is végez.

 

A természetgyógyászati rendelő létesítésére vonatkozó előírásokat a 60/2003. (X. 20.) az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló ESzCsM rendelet tartalmazza:

Homeopátia járóbeteg ellátás minimumfeltételei

 

Személyi feltételek:

Szakorvos Homeopata KM orvos (Msc)

1

Tárgyi feltételek:

a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet 3. számú melléklete a természetgyógyászati rendelő kialakítására vonatkozó előírásokról

X

Négyszemközti konzultációra alkalmas vizsgálóhelyiség

X

Vizsgálóágy

X

A beteg ellátását végző orvos számára hideg-meleg vizes kézmosási, illetve fertőtlenítési lehetőség és szükséges bútorzat

X

Váróhelyiség, kézmosási lehetőséggel ellátott mellékhelyiség

X

Az egészségügyi dokumentációnak az egészségügyi adatokra vonatkozó szabályok szerinti tárolása, illetve kezelése

X

Vizsgálólámpa, vérnyomásmérő, fonendoscop, lázmérő, nyelvlapoc, vesetál

X

Számítógép, telefon

X

 • A tájékoztatási kötelezettségről

Az orvosnak kötelessége a beteget állapotáról, kezelési lehetőségeiről és a beavatkozás várható hatásairól személyre szabott formában tájékoztatni. A betegnek jogában áll megtudni a betegsége diagnózisát és annak terápiás lehetőségeit - beleértve a nem-konvencionális módszereket is -, amely a homeopátiás kezelés esetében a homeopátiás szer nevét is jelenti. A homeopata orvos a homeopátiás készítmények hatásairól, mellékhatásairól köteles a kezelt személyt tájékoztatni, továbbá köteles figyelmét felhívni a betegtájékoztató áttanulmányozására. A homeopátiás kezelés megkezdése előtt tájékoztatni kell a pácienst a titoktartási kötelezettségről, a homeopátiás kezelés várható eredményeiről, lehetséges következményeiről és határairól. Súlyosan etikátlan, ha az orvos a betegben a kezelés javaslatával hamis illúziókat kelt. A homeopátia nem invazív diagnosztikus és terápiás eljárás, ezért elégséges a szóbeli tájékoztatás utáni beleegyezés a kezelésbe. Bizonyos speciális esetekben (Pl. a beteg elutasítja a konvencionális orvosi kezeléseket) kifejezetten javasolt írásos beleegyező nyilatkozat aláíratása. Ez utóbbi esetben javasolt a beteg olyan nyilatkozatának a beszerzése, amelyben a beteg nyilatkozik arról, és egyben kifejezetten elismeri, hogy kezelő homeopata orvosa a konvencionális orvosi kezelést javasolta.

 • A dokumentációs kötelezettségről

A homeopátiás kezelés, mint minden más orvosi beavatkozás, dokumentációs kötelezettséget von maga után. A homeopátiás dokumentációba betekinthet a homeopata orvos, a beteg és a törvényes képviselője vagy az Eü tv. 16.§ (2) szerinti, nyilatkozattételre jogosult személy, vagy az Eü.tv. 22. § (2.) szerint megnevezett helyettes döntéshozó, továbbá a törvény által feljogosított hatósági személy, valamint titoktartásra kötelezett kolléga - amennyiben erre az orvosi titoktartás alól felmentést kapott - feltéve, ha a páciens érdeke ezt megkívánja. A természetgyógyászati tevékenységet végző személyek által nyilvántartandó adatok listáját a 11/1997. (V.28.) NM rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

A dokumentálandó adatok:

 1. A kezelt személy személyi adatai (név, leánykori név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím).
 2. A természetgyógyászati tevékenység indokának rövid leírása, beleértve a kórelőzményeket, az orvos által megállapított diagnózist és javasolt terápiát.
 3. Az elvégzett természetgyógyászati kezelés ismertetése, a természetgyógyász által javasolt terápia.
 4. A természetgyógyászati kezelés időpontja(i) és a kezelt személy állapotában bekövetkezett változás leírása.

A dokumentáció megőrzése és megsemmisítése tekintetében a homeopata orvos a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben foglaltak szerint kell, hogy eljárjon. A homeopata orvos a beteg dokumentációját köteles 30 éven keresztül megőrizni. Amennyiben az orvosi dokumentum megsemmisül az abból fakadó kárviselése kizárólag a homeopata orvos felelőssége.

 • A titoktartási kötelezettségről

Az orvosi etika megköveteli a beteg titkainak és az orvosi ténykedés során szerzett információknak a megőrzését. Az orvost a titoktartás kötelezettsége a beteg halála után is köti. Az orvos mentesül a titoktartási kötelezettség alól, ha a beteg ez alól írásbeli felmentést adott, vagy a jogszabály adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő. (Eü.Tv. 138. §, 2.) Publikációkban, beszámolókban, előadásokban, oktatási tevékenység vagy a médiában tett nyilatkozatok során a homeopata orvosnak gondoskodnia kell arról, hogy a nyilvánosságra hozott személyre vagy körülményre vonatkozó adatok alapján az érintettek semmilyen körülmények között ne legyenek beazonosíthatóak.

 • A szakmai protokollról

A homeopátiás kezelés során a páciens egyéni érdekeit figyelembe véve kell alkalmazni a homeopátiás szakmai protokollt. A gyógyszer típusának, a homeopátiás gyógyszerek erősségének (potencia) és a beadásuk gyakoriságának megválasztásában a Magyar Homeopata Orvosi Egyesület tagjai a klasszikus homeopátia alapelveit tekintik irányadónak. A MHOE a homeopátiás gyógyszerek adagolásával kapcsolatos irányadó szakmai ajánlását az Egyesület internetes honlapján írott formában közzéteszi és azt szükség szerint aktualizálja. A homeopátiás készítmények OGYÉI által törzskönyvezett gyógyszerek. Javasolt a homeopátiás rendelés során a gyógyszerek recept formátumú felírása - a hígítás (potencia) és a pontos adagolás feltüntetésével. A homeopata orvosok szakmailag autonómok. Kétes vagy vitás esetekben a megfelelő állásfoglalás kialakítása érdekében a MHOE szakmai, etikai vezetőivel, bizottságaival konzultációra van lehetőség, az ajánlások és észrevételek tárgyilagos megfontolása javasolt.

 • Az orvos-beteg konzultációról

A páciensnek joga van arra, hogy a homeopátiás konzultáció során csak azok a személyek legyenek jelen, akiknek részvétele az ellátásban szükséges, illetve azok, akiknek a jelenlétéhez maga is hozzájárul. Amennyiben az orvos-beteg konzultációról kép- vagy hangfelvétel készül, ehhez előzetesen a páciens (vagy az érte törvényesen felelős személy) írásos beleegyezését kell kérni és gondoskodni arról, hogy a felvételhez illetéktelenek ne juthassanak hozzá, ne elemezhessék. Amennyiben a betegről készült képek közzétételre kerülnek, abban az esetben gondoskodni kell arról, hogy a betegek ne legyenek azonosíthatók, továbbá a beteg hozzájáruló írásbeli nyilatkozatát a közzétételhez be kell szerezni.

 • A homeopátiás tevékenység hirdetése

Az orvosi tevékenység hirdetésére, reklámozására a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény és a vonatkozó egyéb jogszabályok, így a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996 évi LVII törvény rendelkezései vonatkoznak. Internetes szolgáltatás esetében az orvosnak ellenőrizhetővé kell tennie jogosultságát (hivatalos végzettségét, szakképzettségét). A médián keresztül kialakított orvos-beteg kapcsolat során is köteles az orvos betartani az etikai irányelveket és felhívni a páciens figyelmét az adott médium biztonsági kockázataira (titoktartás, bizalmas adatok sérülésének veszélye).

 • A homeopátiás díjtételekről

A homeopata orvos joga, hogy munkája díját maga határozza meg. Javasolt figyelembe venni a szolgáltatás értékét, az orvos saját kiadásait, kvalifikációját, és amennyire lehetséges, a beteg anyagi körülményeit. A díjtételeket a páciensek számára a kezelés megkezdése előtt nyilvánvalóvá kell tenni.

 • Etikailag vitás ügyek kezelése

A Magyar Homeopata Orvosi Egyesület tagjai etikailag vitás ügyekben kérhetnek állásfoglalást az Egyesület Vezetőségétől vagy Etikai Bizottságától. A MHOE Vezetősége és Etikai Bizottsága külső megkeresésre állást foglalhat az együttműködés megtagadása esetén is.

 

Jogszabályok, dokumentumok

 • 1997. évi CLIV. törvény - az egészségügyről
 • A Magyar Orvosi Kamara Etikai Kódexe 
 • 11/1997. (V. 28.) NM rendelet - a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről
 • 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről
 • 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról
 • 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

 

Értékeld a cikket: 
No votes yet

Küldj egy cikket

Olvastál még hasznos cikket a témában? Küldd el nekünk a cikk linkjét!

A homeopata.hu oldalain található információk, szolgáltatások nem helyettesíthetik szakember véleményét, ezért kérjük, minden esetben forduljon homeopátiás képzettséggel rendelkező orvoshoz, gyógyszerészhez!

A homeopátiás készítmények hatásossága a hagyományos (allopátiás) gyógyszerekéhez hasonló klinikai vizsgálatokkal általánosan nem igazolt.

A homeopátiás gyógyszer szedése nem helyettesíti az orvossal történő konzultációt, a diagnózis megállapítását és a javasolt egészséges életmódot. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét! Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét, ha a tünetei az Ön kezelőorvosa vagy gyógyszerésze által megadott időn belül nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.