Alapképzéstől a vizsgáig - részletes tudnivalók

Alapképzéstől a vizsgáig - Összefoglaló tájékoztató a Magyar Homeopata Orvosi Egyesület (MHOE) alap-, továbbképzéseivel, vizsgáival kapcsolatban (frissítve: 2015. január).

A MHOE homeopátiás alapképzését és vizsgarendszerét a brüsszeli székhelyű Európai Homeopátiás Bizottság (European Committee for Homeopathy - ECH) 2006-ban akkreditálta, és az akkreditációt újabb 6 évvel meghosszabbította 2018. december 31-ig.

2016. január 1-től az ECH Diploma kiadásának feltétele – a nemzetközi homeopátiás szervezetek konszenzusa alapján – 600 órás alapképzés igazolt teljesítése. Az eddigi óraszámok kiegészítésével kapcsolatos tájékoztatást a lap alján található dokumentumok közé feltöltöttük. 

1. Alapképzés

Elmélet összesen legalább 220 óra

 • Kezdő, Haladó, Mester (korábban A-B-C-D-E) alaptanfolyamok kötelezően, 192 órában.

Az alaptanfolyamok tanfolyamzáró teszt kitöltésével fejeződnek be.

 • Kiegészítő tanfolyamok (egyesületi szervezésű, ill. az Egyesület által elfogadott, igazolt továbbképzések, pl. HBK-nél Schüssler-sók, HÖBK, CEDH, Gyógyművészeti Társaság, külföldi) 28 órában.

Gyakorlat összesen legalább 150 óra

A gyakorlat a Kezdő (A és B) alaptanfolyamok elvégzése, illetve sikeres Kezdő (A és B) tanfolyamzáró teszt megírása után kezdhető el.

A 150 óra csoportban (klinikai tréning, homeopátiás műhely, előadásokon videós esetbemutatás, mentori foglalkozás), valamint mentor orvosok rendelőjében történik, lényege az anamnézis felvétel és esetkövetés megfigyelése, illetve önálló anamnézis-felvétel (ez utóbbi mentornál). Kívánatos lenne ebből 50 órát a mentorok rendelésére való beüléssel megszerezni, a minimális elvárás 10 óra. A leckekönyvben a mentor aláírása szükséges! 

 • Mentornak minősül, aki az MHOE hivatalos mentori listáján található. Itt lehet tájékozódni arról, szükséges-e saját beteget vinnie a tanulónak a mentorhoz, vagy sem.
 • egyéni továbbképzésként oktató által ellenőrzött, fakultatív házifeladat végzése (2012 őszétől van rá lehetőség). A későbbiekben további lehetőségek a 2016. január 1-től bevezetendő követelmények miatt.

2. Továbbképzés

Az alaptanfolyamok elvégzése és a kötelező óraszám megszerzése mellett és után folyamatos továbbképzés ajánlott. Erre az Egyesület oktatói által tartott, tematikus hétvégéken, illetve meghívott külföldi előadók magyar nyelvű tolmácsolásával kísért két-, háromnapos szemináriumain van lehetőség. Egyéb, az Egyesület által elfogadott, hazai és külföldi képzések is beszámítanak a továbbképzés óraszámaiba.

A honlapon az orvoslistán szereplés feltétele a folyamatos továbbképzés.

Az aktuális lehetőségekről ezen az oldalon tájékozódhat.

3. Vizsgarend

Évente egy alkalommal 1. szintű vizsgát szervez az Egyesület.

Szintén évente egy alkalommal 2. szintű vizsgára van lehetőség.

A vizsgákra felkészítő foglalkozásokat tartunk.

Azon, vizsgára jelentkező kolléga, aki homeopátiás tanulmányait nem a MHOE-ben folytatta, egyéni elbírálás alá esik, melynek kezdeményezéséhez írásos kérvényt szükséges benyújtania az Egyesület irodájának (iroda@homeopata.hu) és a vizsga szakmai szervezőjének (dr. Sasvári Ferenc, fsasvari@gmail.com).

1. szintű vizsga

Vizsgára jelentkezés feltételei

 • orvosi, ill. gyógyszerészi végzettség (állatorvosoknak külön vizsgát szervez az Egyesület)
 • 2016. január 31. előtt, tehát legalább 2 éve elkezdett homeopátiás tanulmányok
 • 220 óra elmélet meghallgatása (192 órás alaptanfolyam + 28 óra továbbképzés)
 • sikeres A,B,C,D,E (2012-től csatlakozóknál KEZDŐ, HALADÓ, MESTER) alaptanfolyam utáni záróteszt (a záróteszt a 2003 előtt végzett hallgatóknál nem követelmény)
 • legalább 50 óra gyakorlat elvégzése tetszőleges megoszlásban 

Nem feltétele a jelentkezésnek, de javasolt vizsgára felkészítő foglalkozásokon való részvétel.

Jelentkezés kizárólag írásban. A Jelentkezési lap az oldal alján letölthető.

A Jelentkezési laphoz csatolandó

 • az orvosi (gyógyszerészi) diploma fénymásolata
 • meglévő esetleges szakvizsga fénymásolata
 • rövid szakmai önéletrajz, amely főként a homeopátiás tevékenységre koncentrál 
 • a homeopátiás oktatás elvégzését igazoló papírok (leckekönyv!) fénymásolata

 

A hiányos jelentkezési anyagokat eleve nem fogadjuk el, és visszaküldjük. A jelentkezés elfogadását, vagy esetleges elutasítását, illetve az írásbeli vizsga pontos idejét és helyét  írásban (e-mail) közöljük.

Vizsgadíj: 30.000 Ft, melyet átutalással kérünk kiegyenlíteni.

1. szintű vizsgára felkészítés (VE1)

 

Egy-egy vizsgáztató tart egész napos felkészítést. Teszteket és akut eset megoldást gyakorolnak, elméleti és gyakorlati kérdések megbeszélésére is van lehetőség.

Bövebb információ.

A 1. szintű vizsga menete

Irásbeli rész:

 • a.) 50 tesztkérdés (egyszerű ill. többszörös választásos, relációanalízis) és 5 megválaszolandó kérdés megoldása
  • Segédeszköz nem használható. 
  • Rendelkezésre álló idő: 90 perc, majd 10 perc szünet
 • b.) 4 akut papíreset megoldása, gyógyszertalálás
  • Segédeszköz: bármilyen segédeszköz használható, számítógép is.
  • Rendelkezésre álló idő:
   • 100 perc számítógépes segítség nélkül
   • 60 perc számítógéppel

A vizsgázók a vizsga alatt egymással nem beszélgethetnek.

Értékelés szempontjai az a) résznél:

 • Tesztkérdésenként 1 pont. 
 • Megválaszolandó kérdéseknél a vizsgalapon feltüntetett pontszámok szerint.

Értékelés szempontjai a b) résznél:

 • max. 6 pont egy esetre, max. 24 pont az 4 esetre, ezek megoszlása:
 • 3 pont: legalább három, homeopátiás szempontból fontos tünetnek megfelelő rubrika (lényeges rubrikák!)
 • 1-1 pont: jó szer; potenciaválasztás és adagolás; differenciál diagnózis
 • az akut eseteket ketten egymástól függetlenül kijavítják, az így keletkezett pontszámok összeadódnak (max. 48 pont érhető el).

Az írásbeli vizsga akkor minősül sikeresnek, ha a vizsgázó az a) és a b) részben is elérte a minimális pontszámot (ez 70-70%).  

Csak sikeresen teljesített írásbeli vizsga után vehet részt a vizsgázó a szóbeli vizsgán.

Szóbeli rész: 

Érkezés az Egyesület irodájába az értesítésben megadott időpontban.

 • a.) Négy tételsorból húz egyet-egyet a vizsgázó (Elmélet, Materia Medica nagy szerei, kis szerei, Bevált indikáció tételsorok).
 • b.) Az írásbeli akut papíresetek szóbeli diszkussziója.
  • Segédeszköz nem használható.
  • Felkészülési idő: kb. 1 óra

A vizsgabizottság 2 tagú. A szóbeli vizsgáról jegyzőkönyv készül.

A sikeres szóbeli vizsga végén a vizsgázó az MHOE Bizonyítványt kapja kézhez.

A Bizonyítvány birtokában 

 • homeopátiás tanácsadást folytathat
 • kérvényezheti felvételét az Egyesület honlapjának kiegészítő orvos listájára
 • az Egyesület telefonos Segélyvonal szolgáltatásában (telefonos ügyelet) vehet részt. A 2. szintű vizsgára jelentkezés egyik feltétele a 3 alkalommal térítésmentesen végzett telefonos ügyelet, ügyeleti naplókat mellékelve. A Segélyvonal szombaton, vasárnap és ünnepnapokon 9-14 óráig működik.

Az 1. szintű vizsgát követően a hallgató további képzésen vesz/vehet részt, felkészülve a 2. szintű vizsgára.

2. szintű vizsga

Vizsgára jelentkezés feltételei

 • Bizonyítvány megszerzése
 • 2015. január 31. előtt, tehát legalább 3 éve elkezdett tanulmányok
 • az előző vizsgához képest + 100 óra gyakorlat, tehát összesen 150 óra gyakorlat igazolása. A 150 óra gyakorlat megoszlása: lsd. 1.oldal, ALAPKÉPZÉS.
 • legalább egy önálló anamnézis felvétel és ennek mentor általi írásos igazolása
 • 3 alkalommal telefonos ügyelet + ügyeleti napló vezetése (lsd. feljebb) 
 • két, krónikus betegségben szenvedő saját páciens eset-tanulmánya legalább 1 éves követés leírásával

Nem feltétele a jelentkezésnek, de javasolt vizsgára felkészítő foglalkozásokon való részvétel.

Jelentkezés kizárólag írásban. A Jelentkezési lap az oldal alján letölthető.

A Jelentkezési laphoz csatolandó

 • a Bizonyítvány másolata
 • a további 100 óra gyakorlatról és az önálló anamnézis felvételről szóló igazolások fénymásolata
 • a két krónikus eset leírása. Az eset nem lehet hosszabb 2 gépelt oldalnál, a szerválasztás és az esetkövetés további max. 2 oldal lehet (esetleges repertorizációs táblázat ezen felül csatolható)
 • 3 ügyeleti napló

Jelentkezés határideje:  (postabélyegző szerint)

A jelentkezés elfogadását (a krónikus esetek formailag megfelelését megnézzük), vagy esetleges elutasítását, illetve a vizsga pontos időpontját 2018. október 29-ig közöljük.

A vizsga ideje: 

Vizsgadíj: 30.000 Ft, melyet átutalással kérünk kiegyenlíteni 

A 2. szintű vizsga menete

csak szóbeli

 • a.) az előzőleg írásban benyújtott két saját krónikus eset diszkussziója (kérjük, hogy az esetek eredeti kórlapját a vizsgázó hozza magával)
 • b.) egy, a helyszínen megoldandó krónikus "papír-eset" elemzése.
  • Segédeszköz: Materia Medica, Repertórium és számítógép
  • Felkészülési idő: 1 óra

A vizsgabizottság 2 tagú, a vizsgáról jegyzőkönyv készül.

A sikeres szóbeli vizsga végén a jelölt az MHOE DIPLOMÁT kapja kézhez.

A Diploma birtokában a homeopata 

 • szupervízió nélkül klasszikus homeopátiás rendelést folytathat. Az aktuális magyarországi törvényi szabályozások szerint homeopata orvosi rendeléshez szükséges ÁNTSZ engedélyt egy végső, pécsi egyetemi licencvizsgát követően lehet kérvényezni.
 • kérvényezheti felvételét az Egyesület honlapjának orvoslistájára
 • igényelheti az Európai Diplomát

Jó felkészülést, sikeres vizsgát kívánunk!

 

Csatolmány

 • Jelentkezési lap - 2. szint vizsga (doc)72 kB
 • Jelentkezési lap - 1. szint vizsga (doc)71 kB
 • Pótlásra javasolt az A + B tanfolyamot végzetteknek (pdf)21.59 kB
 • Pótlásra javasolt az A + B + C tanfolyamot végzetteknek (pdf)18 kB
 • Pótlásra javasolt az A + B + C + D tanfolyamot végzetteknek (pdf)18.9 kB
 • Pótlásra javasolt az A + B + C + D + E tanfolyamot végzetteknek (pdf)18.46 kB
 • Vizsga tételsorok (pdf)83.37 kB
 • Ajánlott irodalom a vizsgához (pdf)109.87 kB
 • Óraszámok Diplomákhoz 2016 januartol.doc48 kB
 • Mentorok listája (doc)37.5 kB
Csatolmányok
Értékeld a cikket: 
Még nincs értékelve
Rovat: 

Küldj egy cikket

Olvastál még hasznos cikket a témában? Küldd el nekünk a cikk linkjét!

A homeopata.hu oldalain található információk, szolgáltatások nem helyettesíthetik szakember véleményét, ezért kérjük, minden esetben forduljon homeopátiás képzettséggel rendelkező orvoshoz, gyógyszerészhez!

A homeopátiás készítmények hatásossága a hagyományos (allopátiás) gyógyszerekéhez hasonló klinikai vizsgálatokkal általánosan nem igazolt.

A homeopátiás gyógyszer szedése nem helyettesíti az orvossal történő konzultációt, a diagnózis megállapítását és a javasolt egészséges életmódot. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét! Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét, ha a tünetei az Ön kezelőorvosa vagy gyógyszerésze által megadott időn belül nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.